Thống kê truy cập
3074233
Đang trực tuyến: 8
Trong tháng: 2666
Tổng số: 3074233

Phòng Công nghệ xử lý nước

Kết quả đạt được

Các bài báo đã được công bố

 Phòng công nghệ xử lý nước có các bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài và tạp chí trong nước:

A.   Đăng trên tạp chí nước ngoài

Năm 2014:

1.  Nguyen, M.H., Sakamoto, S., Le, V.C., Kim, H.S., Goel, R., Terashima, M., Yasui,H. A Modified Anaerobic Digestion Process with Chemical Sludge Pretreatment and its Modelling. Water Science and Technology. Vol.69, No.11, pp.2350-2356. 2014

Năm 2013:

1.   N.M. Hai, S. Sakamoto,  H.S. Kim, R. Goel, M. Terashima and Yasui, H. MINIMISATION OF INERT PATICULATES IN WASTE ACTIVATE SLUDGE TO IMPROVE ANAEROBIC DIGESTION PROCESS. International Joint Symposium on Pollution Mitigation and Sustainable Regional Development, January 5th, Danang, Vietnam. 2013

2.   N.M. Hai,  S. Sakamoto,  H.S. Kim, R. Goel, M. Terashima and H. Yasui. Improvement of Anaerobic Digestion Efficiency based on a Modification of the Anaerobic Digestion Process. The 5th IWA-ASPIRE Conference & Exhibition, Daejeon, Korea. September 8 – 12. 2013

Năm 2012:

3.   N.M. Hai, S. Sakamoto and Yasui, H. Modification of the anaerobic digestion process using partial chemical oxidation to improve biogas conversion eficiency. International Conference on Sustainable Concepts for Industrial Wastewater Treatment and Industrial Zone Management, 10-11 October, Hanoi, Vietnam, 2012

Trước 2012:

1.    TS. Phan Đỗ Hùng. Combination treatment of Dyeing Wastewater by Coagulation and Fenton Oxidation. Proc. of the International Workshop on Water Quality and Treatment, Hanoi. 2002

2.    TS. Phan Đỗ Hùng. Pervaporation Separation of Methanol – Methyl t-butyl Ether Mixture by Acrylic Acid – Acrylonitrile Copolymer/Porous Alumina Composite Membranes. J. Chem. Eng. Japan. 1998.

3.    TS. Phan Đỗ Hùng. Separation of Methanol – izopentene Mixture by Pervaporation Membranes. J. Chem. Eng. Japan. 1999

B.   Đăng trên tạp chí trong nước

Năm 2014:

1.   Nguyễn Minh HảI, Phan Đỗ Hùng, Hidenari Yasui. Giảm thiểu các thành phần trơ trong bùn hoạt tính thải để tăng cường khả năng phân hủy yếm khí. Tuyển tập Hội nghị khoa học thanh niên lần thứ 13, Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2014, ISBN: 678-604-913-309-1, 62-72. 2014

Năm 2013:

1.   Phan Đỗ Hùng, Phạm Thị Hải Thịnh, Trần Thị Thu Lan. Xử lý đồng thời hữu cơ và nitơ trong nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp sục khí luân phiên: ảnh hưởng của chế độ cấp nước thải. Báo cáo khoa học - Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc, quyển 2, nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ, 261-265. 2013

2.   Phan Đỗ Hùng, Phạm Thị Hải Thịnh, Trần Văn Tựa, Trần Thị Thu Lan. Xử lý đồng thời hữu cơ và nitơ trong nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp lọc sinh học sục khí luân phiên. Tuyển tập báo cáo khoa học công nghệ toàn quốc năm 2013, nhà xuất bản lao động, 38-45. 2013

Năm 2012:

1.   Phạm Thị Hải Thịnh, Phan Đỗ Hùng, Trần Thị Thu Lan. Xử lý đồng thời hữu cơ và nitơ trong nước thải chăn nuôi lợn bằng phương pháp SBR: Ảnh hưởng của chế độ vận hành và tỉ lệ giữa cacbon hữu cơ và nitơ. Tạp chí khoa học và công nghệ, tập 50, số 2B, 143-152. 2012

2.   Phan Đỗ Hùng, Nguyễn Thế Đồng, Phạm Thị Hải Thịnh, Nguyễn Hữu Trung, Nguyễn Minh Hải, Đỗ Văn Mạnh, M. Sugahara, T. Hamasaki. Nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy bia trên hệ thống UASB cải tiến quy mô pilot. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 50, số 2B. 2012

Trước 2012:

1.    ThS. Nguyễn Minh Tuấn. Ứng dụng hệ thiết bị tuyển nổi thử nghiệm loại SS trong nước thải. Tạp chí khoa học và công nghệ. 2008

2.   Nguyễn Thế Đồng, Đào Hải Yến, Phan Đỗ Hùng, Phạm Thị Hải Thịnh. Xử lý nước thải sản xuất bia bằng phương pháp UASB ở điều kiện nhiệt độ thường. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, tập 46, số 6A. 2008

3.    ThS. Nguyễn Minh Tuấn. Ứng dụng hệ thiết bị composting reactor (CR) thử nghiệm ủ phân compost từ bùn thải. Tạp chí khoa học và công nghệ. 2007

4.    ThS. Nguyễn Minh Tuấn. Điều chế nhiên liệu Biodiezel từ dầu cọ. Tạp chí khoa học và công nghệ. 2005

5.    TS. Phan Đỗ Hùng. Nghiên cứu xử lý nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp keo tụ. Tuyển tập báo cáo khoa học Viện hoá học. 2003

6.    TS. Phan ĐỗHùng. Thử nghiệm một số chất trợ keo tụ trong xử lý nước. Tạp chí Hóa học, T.40, số 3. 2002

7.    TS. Phan Đỗ Hùng. Xử lý nước sinh hoạt từ nước mặt có chất lượng thấp bằng vi lọc màng dạng sợi rỗng. Tạp chí Hóa học, T.39, Số 4. 2001

C.   Đăng trên tuyển tập Hội thảo/Hội nghị khoa học trong nước

Năm 2014:

Năm 2013:

Năm 2012:

Trước 2012:

1.    TS. Phan Đỗ Hùng. Khử màu nước thải dệt nhuộm bằng phương pháp kết hợp keo tụ và oxy hoáKỷ yếu Hội nghị Môi trường Toàn quốc lần thứ 22002 

2.    TS. Phan Đỗ Hùng. Kỹ thuật phân ly màng trong xử lý nước và nước thảiTuyển tập toàn văn báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Trường Đại học Khoa học tự nhiên2000

D.   Đăng trên tuyển tập Hội thảo/Hội nghị khoa học quốc tế

Năm 2014:

Năm 2013:

Năm 2012:

Trước 2012: