Phòng Giải pháp Công nghệ cải thiện môi trường

Kết quả đạt được

Hợp đồng triển khai 12/01/2015
Hợp đồng số 01/2011/H Đ-KTCT/CCMT về việc giao nhận thầu thực hiện gói thầ...
Các bài báo đã được công bố 07/02/2012
Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường có các bài báo được đăng....
Các công trình nghiên cứu khoa học 05/02/2012
Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường có 9 đề tài độc lập...
Các sách chuyên khảo 31/08/2011
Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường có 5 quyển sách chuyên khảo...