Thống kê truy cập
2844447
Đang trực tuyến: 20
Trong tháng: 774
Tổng số: 2844447

Phòng Giải pháp Công nghệ cải thiện môi trường

Kết quả đạt được

Hợp đồng triển khai

Hợp đồng số 01/2011/H Đ-KTCT/CCMT về việc giao nhận thầu thực hiện gói thầu số 01:

Lấy mẫu phân tích thành phần chất thải rắn để xác định, phân loại chất thải nguy hại và chất thải thông thường; tổng hợp kết quả phân tích mẫu chất thải, tổng hợp, thống kê, phân tích dự báo phát sinh chất thải rắn theo lĩnh vực và theo địa bàn 13 huyện, thành thị và lập báo cáo tổng hợp dự án. Dự án: Khảo sát, điều tra, thống kê chất thải rắn nguy hại và chất thải rắn thông thường phục vụ công tác quản lý môi trường và thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.