Thống kê truy cập
2844516
Đang trực tuyến: 46
Trong tháng: 843
Tổng số: 2844516

Phòng Giải pháp Công nghệ cải thiện môi trường

Tin đơn vị

Hợp tác quốc tế

Phòng Giải pháp công nghệ cải thiện môi trường tham gia hợp tác với các nước Hàn Quốc và Canada. Trong khuôn khổ hợp tác đã có các đoàn đến và đi, cụ thể các đoàn như sau:

1.  Dự án KOICA pha I

a.  Danh sách đoàn ra (Nơi đi: Việt Nam, nơi đến: Hàn Quốc)

Có 04 đoàn ra trong đó: 

Đoàn 1:

Mục đích: Tham gia khóa học quản lý môi trường;

Thời gian: Từ 24/10 đến 30/10/2004;

Địa điểm: Cơ quan quản lý môi trường Hàn Quốc (EMC);

Số cán bộ phòng tham gia: 01 người.

Đoàn 2:

Mục đích: Tham gia khóa học quản lý môi trường;

Mục đích: Tham gia khóa học Phân tích môi trường;

Thời gian: Từ 17/4 đến 16/5/2005;

Địa điểm: Cơ quan quản lý môi trường Hàn Quốc (EMC);

Số cán bộ phòng tham gia: 02 người.

Đoàn 3:

Mục đích: Tham gia khóa học Xử lý nước thải bằng quá trình Hóa - Lý;

Thời gian: Từ 17/5 đến 16/8/2005;

Địa điểm: Cơ quan quản lý môi trường Hàn Quốc (EMC), Trường ĐH INHA;

Số cán bộ phòng tham gia: 03 người.

Đoàn 4:

Mục đích: Tham gia khóa học Xử lý nước thải bằng quá trình sinh học;

Thời gian: Từ 17/8 đến 16/11/2005;

Địa điểm: Cơ quan quản lý môi trường Hàn Quốc (EMC), Trường ĐH INHA;

Số cán bộ phòng tham gia: 03 người.

b.  Danh sách đoàn vào (Nơi đi: Hàn Quốc, nơi đến: Việt Nam)

Danh sách đoàn vào Viện Công nghệ môi trường gồm có 04 đoàn sau:

Đoàn 1:

Mục đích: Làm chuyên gia cho Dự án;

Thời gian: Từ 2/8/2004 đến 31/12/2005;

Số chuyên gia trong đoàn: 01 (Chuyên gia Dự án Kim Gi Youn).

Đoàn 2:

Mục đích: Họp khởi động;

Thời gian: Tháng 6/2004;

Số chuyên gia trong đoàn.

Đoàn 3:

Mục đích: Thảo luận nhóm giữa chuyên gia Hàn Quốc và Việt Nam;

Thời gian: Đợt 1 ( tháng 12/2004); đợt 2 ( tháng 10/2005);

Số chuyên gia trong đoàn.

Đoàn 4:

Mục đích: Hỗ trợ kỹ thuật cho vận hành hệ thống Pilot xử lý nước thải dệt may;

Thời gian: Đợt 1 ( tháng 0/2005); đợt 2 (tháng 9/2005); đợt 3 (tháng 10/2005);

Số chuyên gia trong đoàn:

c.   Tiếp khách quốc tế:

-    Tiếp các đoàn khách như trên tại trụ sở thuê của Phòng đặt tại Viện Cơ học và Viện Công nghệ môi trường.

d.   Cán văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế:

-    Văn bản hợp tác quốc tế được ký giữa Cơ quan quản lý môi trường Hàn Quốc (EMC) và Viện Công nghệ môi trường (IET).

2.  Dự án KOICA pha II

a.   Danh sách đoàn ra ( Nơi đi: Việt Nam, nơi đến: Hàn Quốc)

Gồm 05 đoàn ra:

Đoàn 1:

Mục đích: Phân tích môi trường;

Thời gian: Từ 03/01 đến 01/02/2008;

Địa điểm: Cơ quan quản lý môi trường Hàn Quốc;

Số cán bộ phòng tham gia: 01 người.

Đoàn 2:

Mục đích: Quan trắc chất lượng nước;

Thời gian: từ 06/03 đến 04/04/2008;

Địa điểm: Cơ quan quản lý môi trường Hàn Quốc;

Số cán bộ phòng tham gia: 01 người.

Đoàn 3:

Mục đích: Kỹ thuật môi trường;

Thời gian: từ 17/04 đến 11/07/2008

Địa điểm: Trường ĐH INHA;

Số cán bộ phòng tham gia: 01 người.

Đoàn 4:

Mục đích: Nghiên cứu chung;

Thời gian: từ 17/04/2008 đến 11/07/2008;

Địa điểm: Trường ĐH INHA;

Số cán bộ phòng tham gia: 02 người.

Đoàn 5:

Mục đích: Xử lý nước thải;

Thời gian: từ 03/07 đến 26/09/2008;

Địa điểm: Trường ĐH INHA;

Số cán bộ phòng tham gia: 01 người.

b.   Danh sách đoàn vào (Nơi đi: Hàn Quốc, nơi đến: Việt Nam)

Danh sách đoàn vào Viện Công nghệ môi trường  gồm 05 đoàn:

Đoàn 1:

Mục đích:     + Đào tạo về quan trắc chất lượng nước;

+ Đánh giá các điểm quan trắc;

Thời gian: từ 30/06 đến 13/8/2008;

Số chuyên gia trong đoàn: 02 người.

Đoàn 2:

Mục đích: Xử lý nước thải nuôi trồng thủy sản;

Thời gian: 20/07 đến 19/10/2008;

Số chuyên gia trong đoàn: 01 người.

Đoàn 3:

Mục đích: Xử lý nước rác;

Thời gian: từ 20/07 đến 19/11/2008;

Số chuyên gia trong đoàn: 01 người.

Đoàn 4:

Mục đích:      - Hướng dẫn việc áp dụng hiệu quả các dữ liệu quan trắc.

- Điều tra các hạng mục cho quản lý lưu vực sông.

Thời gian: từ 10/08 đến 23/09/2008;

Số chuyên gia trong đoàn: 02 người.

Đoàn 5:

Mục đích: Hướng dẫn lắp đặt thiết bị;

Thời gian:7/4 đến 12/4/2008;

Số chuyên gia trong đoàn: 02 người.

c. Tiếp khách quốc tế:

-  Thực hiện tiếp đón các đoàn vào nêu trên.

d. Cán văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế:

- Biên bản thảo luận giữa Đoàn khảo sát thực hiện của Cộng hòa Hàn Quốc và Viện Công nghệ môi trường của nước CHXHCN Việt Nam về Dự án Tăng cường năng lực bảo vệ môi trường cho một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Việt Nam -Giai đoạn 2;

3. Nghị định thư Canada

a. Danh sách đoàn ra (Nơi đi: Việt Nam, nơi đến: Canada):

Có 01 đoàn ra sau:

Đoàn 1:

Mục đích: Đào tạo và chuyển giao kinh nghiệm;

Thời gian: từ ngày 6/8/2010 đến ngày 26/10/2010;

Địa điểm: Viện Nghiên cứu quốc gia Quebec;

Số cán bộ phòng tham gia: 01 người.

b. Danh sách đoàn vào (Nơi đi: Canada, nơi đến: Việt Nam):

Danh sách đoàn vào Viện Công nghệ môi trường gồm 01 đoàn sau:

Mục đích:     

- Thảo luận xây dựng các định hướng nghiên cứu tiếp theo;

- Hội thảo: “Nâng cao giá trị bùn thải bằng CNXL, tái chế BTSH thành nguyên liệu tạo ra chế phẩm vi sinh vật hữu ích phục vụ cho nông lâm nghiệp”;

- Ký biên bản ghi nhớ hợp tác tiếp theo;

Thời gian: 6/12/2010 đến 14/12/2010;

Số chuyên gia trong đoàn: 02 người.

c. Tiếp khách quốc tế:

-  Tiếp GS Tyagi vàGS.Lê Quốc Sính tại Viện Công nghệ môi trường

d.  Các  văn bản thỏa thuận hợp tác quốc tế:

-  Biên bản ghi nhớ được ký giữa INRS (Ông Pierre Lapointe) và VAST (Ông Đặng Vũ Minh);

-  Biên bản ghi nhớ về các nội dung hợp tác nghiên cứu giữa VAST và INRS trong đó có nội dung nghiên cứu về bùn thải; được ký giữa INRS (Bà Josee Charest) và VAST (Ông Châu Văn Minh);

-  Biên bản ghi nhớ về các nội dung sẽ thực hiện trong đề xuất nhiệm vụ nghị định thư lên Bộ Khoa học và Công nghệ về bùn thải sinh học; được ký giữa INRS (Ông Daniel Coderre) và IET (Ông Nguyễn Minh Sơn);

-  Biên bản ghi nhớ giữa PGS.TS Nguyễn Hồng Khánh và GS. Rajeshwar Dayal Tyagi về các nội dung hợp tác tiếp theo.

 

 

 

Các bài viết khác