Thống kê truy cập
3852423
Đang trực tuyến: 76
Trong tháng: 104011
Tổng số: 3852423

Phòng Phân tích chất lượng môi trường

Kết quả đạt được

Các bài báo đã được công bố

Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thực hiện (tính từ năm 2017 đến nay):

A.    Bài báo trên tạp chí Quốc tế

I. Tạp chí thuộc danh sách SCI:

Năm 2017:

1. N.M.Nghia, N.Negishi, N.T.Hue. Enhanced adsorption and photocatalytic activities of  Co - doped TiO2 immobilized on silicagel for paraquat. Journal of Electronic Materials, 1-9. DOI:10.1007/s 11664-017-5838-5.

2. N.M.Nghia, N.T.Hue, P.T. Len, M.T.A.Thu, V.T.Thu, T.D. Lam. Preparation and charasterization of Fe doped TiO2 films covered on silicagel. J.of Electronic Material  0361-5235. Tập 45, Số 7, 3795-3800.

3. N.T.Hue, N.T.T.Thuy, N.H.Tung. Polychlorobenzene and polychlorinated biphenyl in ash and soil from several industrial areas in North Vietnam: residue concentrations, profiles and risk assessment. Environmental Geochemistry and Health 0269-4042. Tập 38, Số 2, 399-411.

4. N.T.Hue, N.H. Tung. Study about doping ion La3+ onto surface of Pyrolusite ore for removing simultaneously both Fluoride and Phosphate from wastewater. Journal of Chemistry. DOI.10.1155/2017/4893835.

Năm 2018:

1. Thi Phuong Mai Nguyen, Nguyen Thi Phuong Thao, Thi Hieu Bui, Nguyen Thi Hue. Concentration of arsenic in groundwater, vegetables, human hair and nails in mining site in the Northern Thai Nguyen province, Vietnam: human exposure and risks assessment. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal ISSN 1080-7039. https://doi.org/10.1080/10807039.2018.1483189.

2. Hue Thi Nguyen, Thu Thuy Thi Nguyen, Nguyen Hoang Tung,Anh Quoc Hoang,Long Hai Pham,Tu Binh Minh. Levels, profiles, and emission characteristics of chlorobenzenes in ash samples from some industrial thermal facilities in northern Vietnam. Environmental Science and Pollution Research. ISSN: 0944-1344. doi.org/10.1007/s11356-018-3591-9.

3. Nguyen Thi Hue, Thi Phuong Mai NGUYEN, Hoang Nam, Nguyen Hoang Tung. Paraquat in surface water of some streams in Mai Chau province, the Northern Vietnam: concentrations, profiles, and human risk assessments. Journal of Chemistry; 2090 – 9063. ID 8521012, 1-8.

Năm 2019:

1. Hue Nguyen Thi, Thuy Nguyen Thi Thu, Long Pham Hai, Hai Nguyen Thanh, Hai Chu Viet, Hue Chu Thi, Truong Nghiem Xuan, Nguyen Hoang Tung. Emission of Unintentionally Produced Persistent Organic Pollutants from Some Industrial Processes in Northern Vietnam. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (ISSN 0007-4861) ISSN: 0007-4861.

2. Ha T. T. Chu , Tu Van Vu , Tam K. B. Nguyen,  and Ha T. H. Nguyen. Accumulation of Arsenic and Heavy Metals in Native and Cultivated Plant Species in a Lead Recycling Area in Vietnam. Minerals ISSN 2075-163X.

Năm 2020:

1. Thi Hieu Bui, Thi Hue Nguyen, Thuy  Nguyen Ta,  Van  Tu Vu,  Thi Phuong Mai Nguyen. Characterization and human health risk assessment of trace metal in PM10 in Bac Giang, short-term study in a developing province in Vietnam. Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal. ISSN:  1080-7039; DOI: 10.1080/10807039.2019.1623652.

2. Makoto Saiki; Thi Phuong Mai Nguyen; Junko Shindo; Kei Nishida. Nitrogen balance in paddy fields under flowing-irrigation condition. Nutrient Cycling in Agroecosystems, ISSN: 1385-1314. DOI: 10.1007/s10705-019-10019-y.

II. Các công trình công bố được đăng trên  các tạp chí thuộc danh mục ISSN

Năm 2018:

1. Chu  Thi  Thu  Ha, Nguyen  Phuong  Hanh, Nguyen  Thi Hien,  Ha  Thi  Van  Anh,  Nguyen The Cuong, Nguyen Thi Thu An1, Nguyen Duc Anh, Dang Van An, Vu Van Tu. Effect of fertilizer on lead (Pb) accumulation ability of Polygonum hydropiper L. Journal of Vietnames Environment, 2193-6471. Tập 9, Số 2, 67-72.

 

B.     Các công trình công bố đăng trên tạp chí trong nước.

Năm 2018:

1. Nguyễn Thị Thu Thúy, Vũ Văn Tú,  Nguyễn Thị Huệ, Trần Mạnh Trí, Từ Bình Minh. Mức độ ô nhiễm và phát thải của các hợp chất clorobenzen phát sinh không chủ định từ một số ngành công nghiệp ở miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Hóa học, ISSN 0866-7144. Tập 3E12, Sô 56, 135-138.

2. Trần Thị Minh Phương, Nguyễn Mạnh Nghĩa, Nguyễn Thị Huệ. Đánh giá khả năng quang xúc tác của vật liệu TiO2 pha Ni phủ trên hạt silicagel. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học; ISSN 0868 -3224. Tập 23, Số 1, 6672.

3. Mã Anh Thư, Nguyễn Mạnh Nghĩa, Nguyễn Thị Huệ. Động học phân hủy Toluen sử dụng ánh sáng nhìn thấy và xúc tác quang nanoN-TiO2/Al2O3. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học;  ISSN 0868 -3224. Tập 23, Số 1, 94-99.

4. Mai Huong, C.V.Hạnh, C.C.Thiet, Nguyễn Thị Huệ. Embryotoxicity and genotoxicityeffects of pesticides on DNA and early life stages of pacific oyster. J.of Fisheries science and technology.ISSN 1859-2252. Số 4, 39-46.

5. Nguyễn Thị Huệ, Vũ Văn Tú, Phạm Hải Long, Chu Việt Hải. Nghiên cứu các điều kiện tối ưu trong quá trình làm sạch mãu và đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình xác định PeCB trong mẫu tro thải. Tạp chí Phân tích, Hóa lý  và sinh học. Tập 23, Số 3, 2-Jul.

I. Các tạp chí Quốc gia khác (không kể các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN) có mã ISSN:

Năm 2017:

1. M.T.A.Thư, N.M.Nghia, N.T.Hue. Động học phân hủy toluen sử dụng ánh sáng nhìn thấy và xúc tác quang nano N-TiO2/Al2O3. Tạp chí hóa lý sinh, 2017.

2. P.T.Len, N.M.Nghia, N.C.Khang, D.Q.Van, N.T.Hue. Enhanced photocatalytic efficiency of TiO2 with doped Ni-immobilized on silicagel. J of Science of HNUE, Mathematical and Physical Sci. Tập 61, Số 7, 151-156.

3. Pham, T. T. T., Phan, T. P., Nguyen, K. L., Nguyen, T. K. O., Ha, T. T. T., Ho, T. O., Chu, T. T. H., N.T.Hue, V.V.Tu. Status of heavy metal (Pb, Cd) pollution in agricultural soil in Dong Mai lead recycling craft village in Hung Yen, Vietnam. Journal of Vietnamese Environment 2193-6471. Tập 8, Số 5, 284-288.

4. N.T.Hue, M.T.A.Thư, N.M.Nghĩa. Xử lý Toluen bằng vật liệu nao TiO2 pha tạp nitơ phủ trên sợi oxit nhôm ( N-TiO2/Al2O3). Tạp chí hóa lý sinh, 2017.

Năm 2018:

Năm 2019:

1. Nguyễn văn Phương, Nguyễn Thị Huệ, Mai Hương. Ảnh hưởng của độ mặn lên quá trình giải phóng Cu, Pb, Và Zn trong trầm tích cửa sông Soài Rạp, sông Sài Gòn- Đồng Nai. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học ISSN 0868-3224.

2. Nguyễn văn Phương, Nguyễn Thị Huệ, Mai Hương. Ảnh hưởng của pH lên quá trình giải phóng kim loại nặng Cu, Pb, Và Zn trong trầm tích cửa sông Soài Rạp, sông Sài Gòn- Đồng Nai. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học ISSN 0868-3224.

3. Nguyễn Thị Phương  Mai, Nguyễn Thị Huệ. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến quá trình chuyển hóa pentachlorobenzene thành các hợp chất ít clo hơn ở điều kiện phòng thí nghiệm. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học ISSN 0868-3225.

Năm 2020:

1. Nguyen Thi Phuong Mai, Bui Thi Hieu, Nguyen Duc Luong. Pilot study on assessment of trace metals in PM10 at road sites in Bac Giang Province, Vietnam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Trường Đại học Xây Dựng.

2. Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Mạnh Nghĩa. Đánh giá khả năng quang xúc tác phân hủy p,p’-DDT sử dụng TiO2 phủ trên hạt silicagel. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học ISSN 0868-3224.

3. Nguyễn Thị Huệ, Nguyễn Thị Phương Mai. Nghiên cứu đặc tính phát thải PeCB và HCB tồn dư trong tro thải từ quá trình đốt công nghiệp. Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học ISSN 0868-3224.

4. Nguyễn Thị Huệ. TiO2 /SiO2 pha tạp Coban - Đặc tính quang xúc tác và ứng dụng để xử lý Cephalexin trong môi trường nước. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học ISSN 0868-3224.

5. Nguyễn Thị Huệ. Ứng dụng Apatit/TiO2 để xử lý màu methylene xanh và xử lý benzene, toluene, xylen (BTX) trong không khí. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học ISSN 0868-3224.

6. Hoàng Quốc Anh , Lê Thị Hạnh, Đặng Minh Hương Giang, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Chu Ngọc Châu, Phùng Đức Hòa, Từ Bình Minh, Trần Mạnh Trí. Đánh giá sự phân bố pha khí–hạt và nguồn gốc của các ester phthalate và methyl siloxane dễ bay hơi trong không khí trong nhà tại Việt Nam. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology.

7. Chu Thị Huệ, Lê Thảo Nguyên, Từ Bình Minh, Chu Mạnh Trí, Phạm Thanh Khiết, Trần Văn Cường, Phùng Đức Hòa. Nghiên cứu phản ứng dẫn xuất hóa và ứng dụng để xác định một số Clorophenol trong mẫu nước. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học T25, Số 4 (2020).

II. Tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN thuộc danh mục VAST2:

Năm 2017:

1. N.T.T.Hai, N.M.Nghia, N.T.Hue, N.Negishi. Photocatalytic degradation of formic acid in aqueous with Ni doped TiO2 coated on silicagel. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 55, Số 4c, 174-179.

2. N.T.P.Mai, N.M.Nghia, N.T.Hue. Photocatalytic degradation of paraquat using N-TiO2/SiO2 under visible light. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 55, Số 4c, 277-283.