Thống kê truy cập
5090147
Đang trực tuyến: 69
Trong tháng: 822
Tổng số: 5090147

Phòng Phân tích độc chất môi trường

Giới thiệu

Phòng Phân tích Độc chất môi trường được thành lập theo quyết định số 21/QĐ-VCNMT ngày 12/2/2007 của Viện Công nghệ môi trường.

1. Chức năng, nhiệm vụ:

- Nghiên cứu các vấn đề cơ bản của ngành độc học môi trường.

- Phân tích, đánh giá chất lượng môi trường nước, chất thải rắn và không khí phục vụ công tác quan trắc và xử lý ô nhiễm môi trường.

- Tư vấn lập báo cáo tác động môi trường.

- Chuyển giao công nghệ và các kết quả nghiên cứu ra thực tiễn.

- Xây dựng trang thiết bị Phòng thí nghiệm.

2. Nhân sự:

Hiện nay phòng có 18 cán bộ trong đó có 01 TS, 01 Thạc sỹ, 12 CN/KS và 4 khác. chuyên ngành được đào tạo bao gồm: Hóa môi trường, hóa phân tích,…

 


Lãnh đạo phòng

Cán bộ phòng

 

Trưởng phòng: 

TS. Phan Quang Thăng 

Chuyên môn: Hóa môi trường 

Điện thoạị: 0912.532.513 

Email: thang236@gmail.com

1. TS. Phan Quang Thăng

2. ThS. Nguyễn Thị Phố

3. CN. Nguyễn Thị Hường

4. CN. Phạm Thanh Tâm

5. CN. Phạm Thu Trang

6. CN. Nguyễn Văn Toàn

7. CN. Doãn Thị Thu Trang

8. CĐ. Bùi Thị Phương Liên

9. CĐ. Lương Duy Nam

10. CN. Đinh Việt Hưng

11. CĐ. Trần Trung Kiên

12. CN. Hoàng Thị Phượng

13. CN. Trịnh Thị Thủy

14. CN. Đặng Quốc Huy

15. CN. Nguyễn Văn Hào

16. CN. Trần Thị Thủy

17. TH. Nguyễn Hoàng Sơn

18. KS. Đỗ Thị Linh

 

 

 

Phó rưởng phòng: 

ThS. Nguyễn Thị Phố

Chuyên môn: Biến đổi khí hậu

Điện thoạị:0979224372

Email: phont5486@gmail.com

 

 

 

 

3. Các công trình nghiên cứu khoa học

Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thực hiện (tính từ năm 2015 đến nay) được đăng trên tạp chí nước ngoài

[1]. Low Molecular Weight Methyl Ester in Diesel-Waste Cooking Oil Biodiesel Blend Exhausted Gas. P. Q. Thang, Y. Maeda, N. Q. Trung, N. Takenaka. Fuel 117(2014) 1170-1171. http://dx.doi.org/10.1016/j.fuel.2013.06.054 

[2]. Distribution of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons Concentrations Simultaneously Obtained in Gas, Rainwater and Particles. P. Q. Thang, T. Taniguchi, Y. Nabeshima, H. Bandow, N. Q. Trung, N. Takenaka. Air Quality, Atmosphere & Health. 7(2014) 273-281. http://dx.doi.org/10.1007/s11869-013-0234-7 

[3]. Detailed chemical kinetics for thermal decomposition of low molecular weight-methyl ester. P. Q. Thang, Y. Meada, N. Q. Trung, N. Takenaka. Environmental Progress & Sustainable Energy. 35 (2016) 1190–1197. https://doi.org/10.1002/ep.12309 

[4]. Ozone increment with the use of biodiesel fuel rather than diesel fuel. P. Q. Thang, Y. Muto, Y. Maeda, N. Q. Trung, Y. Itano, N. Takenaka. Environmental Pollution. 216 (2016) 400-407. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2016.04.102 

[5]. Seasonal characteristics of particulate polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in a petrochemical and oil refinery industrial area on the west coast of South Korea. Phan Quang Thang, Seong-Joon Kim, Sang-Jin Lee, Jin Ye, Young-Kyo Seo, Sung-Ok Baek, Sung-Deuk Choi. Atmospheric Environment. 198 (2019) 398-406. https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.11.008 

[6]. Target screening analysis of 970 semi-volatile organic compounds adsorbed on atmospheric particulate matter in Hanoi, Vietnam. Hanh Duong Thi, Kiwao Kadokami, Ha Thu Trinh, Thang Phan Quang, Giang Truong Le, Dung Trung Nguyen, Thao Thanh Nguyen, Dien Tran Nguyen. Chemosphere. 219 (2019) 784-795. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2018.12.096 

[7]. Novel lanthanum-modified activated carbon derived from pine cone biomass as ecofriendly bio-sorbent for removal of phosphate and nitrate in wastewater. Pham Thi Huong, Kim Jitae, Bach Long Giang,Trinh Duy Nguyen, Phan Quang ThangRendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali. 30 (2019), 637-647. https://doi.org/10.1007/s12210-019-00827-3  

[8]. Passive air sampling of halogenated polycyclic aromatic hydrocarbons in the largest industrial city in Korea: spatial distributions and source identification. Quang Tran Vuong, Seong-Joon Kim, Tuyet Nam Thi Nguyen, Phan Quang Thang, Takeshi Ohura, Sung-Deuk Choi. Journal of Hazardous Material. 382 (2020), 121238, https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121238

[9]. Monitoring of polycyclic aromatic hydrocarbons using passive air samplers in Seoul, South Korea: Spatial distribution, seasonal variation, and source identification. Phan Quang Thang, Seong-Joon Kim, Sang-Jin Lee, Chang Hyeok Kim, Hyung-Jin Lim, Seung-Bok Lee, Jin Young Kim, Quang Tran Vuong, Sung-Deuk Choi Atmospheric Environment229, (2020), 117460.  https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117460 

[10]. Seasonal variation and gas/particle partitioning of atmospheric halogenated polycyclic aromatic hydrocarbons and the effects of meteorological conditions in Ulsan, South Korea. Quang Tran Vuong, Phan Quang Thang, Tuyet Nam Thi Nguyen, Takeshi Ohura, Sung-Deuk Choi. Environmental Pollution. 22 (2020), 114592. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2020.114592

[11]. Determining sub-cooled liquid vapor pressures and octanol-air partition coefficients for chlorinated and brominated polycyclic aromatic hydrocarbons based on gas chromatographic retention times: Application for gas/particle partitioning in air. Quang Tran Vuong, Phan Quang Thang, Takeshi Ohura, Sung-Deuk Choi.Atmospheric Environment. 229,  (2020), 117461.https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2020.117461

[12]. Phosphorus removal from aqueous solution by adsorption using silver nanoparticles: Batch Experiment.  Van Tuyen Trinh; Thi Thu Ha Pham; Minh Viet Trinh, Phan Quang Thang, Huu Tap Van, Xuan Hoa Vu, Van Quang Nguyen, Thi Thom Dang. Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste. 2020, 24(4): 04020038. https://doi.org/10.1061/(asce)hz.2153-5515.0000529

[13]. Chlorinated and brominated polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient air:seasonal variation, profiles, potential sources, and size distribution. Quang Tran Vuong, Phan Quang Thang, Takeshi Ohura, Sung-Deuk Choi. Reviews in Environmental Science and Bio/Technology. 2020, 19, 259–273. https://doi.org/10.1007/s11157-020-09535-z

[14]. Effects of the COVID-19 lockdown on criteria air pollutants in the city of Daegu, the epicenter of South Korea’s outbreak. Quang Tran Vuong, Phan Quang Thang, Min-Kyu Park, Sung-Deuk Choi. Environmental Science and Pollution Research.2020. https://doi.org/10.1080/15320383.2020.1811203

[15]. Coconut Shell Activated Carbon/CoFe2O4 Composite for the Removal of Rhodamine B from Aqueous Solution. Le Phuong Hoang, Huu Tap Van, Thi Thuy Hang Nguyen, Van Quang Nguyen, Phan Quang Thang. Journal of Chemistry.2020. https://doi.org/10.1155/2020/9187960

[16]. Level and Potential Risk Assessment of Soil Contamination by Trace Metal from Mining Activities. Manh Ha Nguyen, Huu Tap Van, Phan Quang Thang, Thi Huyen Ngoc Hoang, Dinh Cham Dao, Cong Long Nguyen, Lan Huong Nguyen. Soil and Sediment Contamination.2021 (30), 92-106. https://doi.org/10.1080/15320383.2020.1811203

[17]. Enhanced the visible light photocatalytic decomposition of antibiotic pollutant in wastewater by using Cu doped WO3. Vu Thi Quyen, Ji Tae Kim, Poong-Mo Park, Pham Thi Huong, Nguyen Minh Viet, Phan Quang Thang. Journal of Environmental Chemical Engineering.2020493 (2020). https://doi.org/10.1016/j.jece.2020.104737

[18]. Synthesizing S-doped graphitic carbon nitride for improvement photodegradation of tetracycline under solar light. Vu Thi Quyen, Hoon Jae Kim Ji Tae Kim, Le Thi Thu Ha, Pham Thi Huong, Dang My Thanh, Nguyen Minh Viet, Phan Quang Thang. Solar Energy.2021 (214)288-293. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.12.016

[19]. Advanced synthesis of MXene-derived nanoflower-shaped TiO2@Ti 3 C 2 heterojunction to enhance photocatalytic degradation of Rhodamine B. Vu Thi Quyen, Ji Tae Kim, Poong-Mo Park, Pham Thi Huong, Nguyen Minh Viet, Phan Quang Thang. Environmental Technology & Innovation.101286 (2021). https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101286

[20]. The enhancement of reactive red 24 adsorption from aqueous solution using agricultural waste-derived biochar modified with ZnO nanoparticles. Huu Tap Van, Lan Huong Nguyen,N. V. Dang, Huan-Ping Chao,Quang Trung Nguyen, Thu Huong Nguyen, Thi Bich Lien Nguyen,Dang Van Thanh, Hai Duy Nguyen, Phan Quang Thang, Pham Thi Ha Thanh, Vinh Phu Hoang. RSC Advances.2021 (11), 5801.DOI: 10.1039/d0ra09974k

[21]. Occurrence of 1153 organic micropollutants in the aquatic environment of Vietnam. H.T.C.Chau, K. Kadokami, H.T.Duong, L. Kong, Nguyen Thanh Thao, T. Q.Nguyen, Y. Ito. Environmental Science and Pollution Research. 25, 7147–7156 (2018).

[22]. Novel FeMgO/CNT nano composite as efficient catalyst for phenol removal in ozonation process. Thao T Nguyen, Tuyen V Trinh, Dung N Tran, Giang T Le, Giang H Le, Tuan A Vu, Tuong M Nguyen. Materials Research Express, 5 095603.

[23]. Occurrence of perfluoroalkyl acids in environmental waters in Vietnam, Duong Thi Hanh, Kiwao Kadokami, Hanako Shirasaka, Rento Hidaka, Hong Thi Cam Chau, Lingxiao Kong, Trung Quang Nguyen, Nguyen Thanh Thao. Chemosphere, 0045-6535 (2015). https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2014.11.023

[24]. Groundwater screening for 940 organic micro-pollutants in Hanoi and Ho Chi Minh City, Vietnam, Hanh Thi Duong, Kiwao Kadokami, Hong Thi Cam Chau, Nguyen Quang Trung, Kong Lingxiao, Nguyen Thanh Thao.  Environmental Science and Pollution Research, 0944-1344 (2015).  10.1007/s11356-015-5180-5

[25]. Copper doped titanium dioxide as a low-cost visible light photocatalyst for water splitting. Vu Thi Quyen, Kim Jitae, Pham Thi Huong, Le Thi Thu Ha, Dang My Thanh, Nguyen Minh Viet, Phan Quang Thang. Solar Energy.2021 (218), 150-156. https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.02.036

[26]. Enhanced recovery of phosphate as a value-added product from wastewater by using lanthanum modified carbon-fiber. Vu Thi Quyen, Kim Jitae, Sahar S. Dalahmeh, Thi-Huong Pham, Dang My Thanh, Cong Lap Le, Phan Quang Thang, Nguyen Minh Viet, Doan Van Thuan, Thanh Luan Nguyen. Chemosphere. 2021 (281), 130737. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2021.130737

[27]. Enhanced simultaneous adsorption of As(iii), Cd(ii), Pb(ii) and Cr(vi) ions from aqueous solution using cassava root husk-derived biochar loaded with ZnO nanoparticles. P. T. Tho, Huu Tap Van, Lan Huong Nguyen, Trung Kien Hoang, Thi Ngoc Ha Tran, Thi Tuyet Nguyen, Thi Bich Hanh Nguyen, Van Quang Nguyen, Hung Le Sy, Van Nam Thai, Quoc Ba Tran, Seyed Mohsen Sadeghzadeh, Robabeh Asadpour, Phan Quang Thang. RSC Advances. 2021 (11), 18881-18897. https://doi.org/10.1039/D1RA01599K

 

4.  Công bố trên tạp chí Quốc gia

[1].  Application of TiO2 photocatalytic thin films for decomposing organic compounds. N.T Hue, P. Q. Thang, T.T Duc. Vietnam Journal of analytical science, T8.3/2003.

[2]. Study on treatment technique of soil, water, and fish samples for the determination of 15 PCBs congeners by gas chromatography with electron capture detector. N.T Hue, V.V Tu, P. Q. Thang, N.T Thao, N.T.P Thao. Vietnam Journal of science and technology, T46, N6A – 2008.

[3]. Gas emissions and mutagenic effects of diesel and biodiesel fuels. P. Q. Thang, D.T Phuong, N.T Thao, D.T Hanh. Vietnam Journal of science and technology, 55(4C), 2017. https://doi.org/10.15625/2525-2518/55/4C/12131

[4]. Optimization of ultrasonic extraction for determination of 16 polycyclic aromatic hydrocarbons in air particle. Hanh Thi Duong, Ha Thu Trinh, Phan Quang Thang, Nguyen Trung Dung, Nguyen Tran Dien. Vietnam Journal of science and technology, 56 (3), 2018 324-334. https://doi.org/10.15625/2525-2518/56/3/11096

[5].  Analysis, evaluation and screening method for mutagenic environmental pollution: testing in exhaust emission. Phan Quang Thang, Nguyen Thanh Thao, Dao Thi Phuong, Doan Thi Lien, Vu Hoang Hoa. Vietnam Journal of analytical science, 43 (2018) 2/2018.

[6].  Trend, time variation, and potential sources identification of PM2.5 in Hanoi from 2016 to 2018Phan Quang Thang, Vuong Tran Quang, Tran Thi Lan, Pham Thi Hong, Quach Trung Hieu. Journal of analytical science, 1/2021 (26), 102 - 107.

 

Các hợp đồng triển khai ứng dụng của Phòng gồm:

Đi thanh tra và phân tích mẫu các nhiệm vụ theo hợp đồng với Bộ tài nguyên và Môi trường.

Ký hợp đồng quan trắc với các công ty lớn như Fomosa Hà Tĩnh, Pepsico, Toyota, Vsip…

 

Hợp tác Quốc tế

- Phòng đang tham gia hợp tác nghiên cứu với các phòng thí nghiệm của Giáo sư Nhật Bản và Hàn Quốc:

- GS. Norimichi Takenaka Đại học phủ Osaka, Nhật Bản

- GS. Sung Deuk Choi, Học Viện Khoa học và Công nghệ Ulsan, Hàn Quốc