Thống kê truy cập
3718438
Đang trực tuyến: 14
Trong tháng: 56726
Tổng số: 3718438

Phòng Phân tích độc chất môi trường

Kết quả đạt được

Các bài báo đã được công bố

Các công trình nghiên cứu khoa học công nghệ mà Phòng đã và đang thực hiện (tính từ năm 2017 đến nay)

 A.    Bài báo trên tạp chí Quốc tế

1.   Tạp chí thuộc danh sách SCI:

Năm 2018:

- Phan QuangThang abSeong –JoonKimaSang –JinLeeaJinYecYoung -KyoSeodSung-OkBaekeSung -DeukChoi. Seasonal characteristics of hydrocarbons (PAHs) in a petrochemical and oil refinery industrial area on the west coast of South Korea. Scince Direct. Tập 198, 398-406.

Năm 2019:

-  Pham Thi Huong, Kim Jitae Bach, Long Giang,Trinh Duy Nguyen, Phan Quang Thang. Novel lanthanum- modified activated carbon derived from pine cone biomass as ecofriendly bio-sorbent for removal of phosphate and nitrate in wastewater. Rendiconti Lincei, Scienze Fisiche e Naturali Số ISSN: 2037-4631.

Năm 2021:

-  Vu Thi Quyen, Kim Jitae, Sahar S. Dalahmeh, Thi-Huong Pham, Dang My Thanh, Cong Lap Le, Phan Quang Thang, Nguyen Minh Viet, Doan Van Thuan, Thanh Luan Nguyen. Enhanced recovery of phosphate as a value-added product from wastewater by using lanthanum modified carbon-fiber. Chemosphere, ISSN: 0045-6535, Tập 281, Số 130737, 2021.

-  P. T. Tho, Huu Tap Van, Lan Huong Nguyen,d Trung Kien Hoang, Thi Ngoc Ha Tran, Thi Tuyet Nguyen, Thi Bich Hanh Nguyen, Van Quang Nguyen, Hung Le Sy, Van Nam Thai, Quoc Ba Tran, Seyed Mohsen Sadeghzadeh, Robabeh Asadpour, Phan Quang Thang. Enhanced simultaneous adsorption of As(III), Cd(II),Pb(II) and Cr(VI) ions from aqueous solution using assava root husk-derived biochar loaded with ZnO
nanoparticles.
RSC Advances, ISSN: 2046-2069, Tập 11, Số 18881.

-  Quang Tran Vuong, Sung-Deuk Choi, Vuong Thu Bac, Hoang Minh Thang, Nguyen Thi Hue, Tran Thu Lan, Duong Thi Hanh, Trinh Van Tuyen, Phan Quang Thang. Spatial and temporal variations of the PM2.5 concentrations in Hanoi metropolitan area Vietnam during the COVID-19 lockdown. International Journal of Environmental Analytical
Chemistry, ISSN: 0306-7319.

-  Vu thi Quyen, Thi- Huong Pham, Jitae Kim, Dang My Thanh, Phan Quang Thang, Quyet Van Le, Jung Sung Hoon Jung, Taeyong Kim. Biosorbent derived from coffee husk for efficient removal of toxic heavy metals from wastewater. Chemosphere, ISSN: 0045-6535, Tập 284, Số 131312.

2.    Các tạp chí Quốc gia khác (không kể các tạp chí của Viện Hàn lâm KHCNVN) có mã ISSN:

Năm 2017:

-  Nguyễn Thanh Thảo. Đánh giá đặc tính nước thải phát sinh từ công đoạn dập cốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên. Tạp chí hóa lý sinh.

-  Nguyễn Thanh Thảo. Phát triển quy trình phân tích một số dẫn xuất chính Phenol trong nước thải cốc trên GC/MS. Tạp chí hóa lý sinh. Tập 22, Số 4, 40-45.

-  Phan Quang Thang, Dao Thi Phuong, Doan Thi Lien, Nguyen Thanh Thao, Duong Thi Hanh. Gas emisions and mutagenic effects of diezel and biodiezel fuels. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 55, Số 4c, 65-71.

-  Nguyễn Thanh Thảo. Study on Pre-Treatment of Phenol, COD, Color in the coke wastewater by ozonation Process. Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Tập 55, Số 4c, 271-276.

Năm 2019:

-  Nguyễn Thanh Thảo, Trịnh Văn Tuyên, Lê Trường Giang. Nghiên cứu động học xử lý Phenol trong nước bằng ozon kết hợp với vật liệu Composit FeMgO/CNT. Tạp chí phân tích Hóa, Lý, và Sinh Học. 2019.

-  Nguyễn Thanh Thảo, Trịnh Văn Tuyên, Lê Trường Giang. Nghiên cứu động học xử lý Phenol trong nước bằng quá trình Ozon hóa ở môi trường trung tính. Tạp chí phân tích Hóa, Lý, và Sinh Học, 2019.

Năm 2021:

-  Vũ Thị Vui, Phan Quang Thăng, Vu Van Tu, Tran Van Cuong, Vương Trần Quang,  Lê Thị Linh, Nguyễn Thị Phố, Hoàng Thị Chung. Ứng dụng phương pháp lấy mẫu thụ động: Tính hệ số thu mẫu để phân tích PAHs trong pha khí tại Hà Nội. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học ISSN 0868-3224, Tập 4.

B.     Các công trình công bố đăng trên tạp chí trong nước

Năm 2018:

-  Nguyễn Thanh Thảo, Trịnh Văn Tuyên, Lê Trường Giang. Đánh giá đặc tính nước thải phát sinh từ công đoạn dập cốc Công ty CP Gang thép Thái Nguyên. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học ISSN 0868-3224. Tập 23, số 1/2018, 22-29.

-  Lê Thu Thủy, Lê Thị Hải Lê, Nguyễn Thị Thục Anh, Lương Ngân Hà, Nguyễn Thanh Thảo. Hàm lượng kim loại nặng (Cd, Pb, Zn) trong một số động vật hai mảnh tại vùng biển ven bờ Quy nhơn, tỉnh Bình Định. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học ISSN 0868-3224. Tập 23, Số 4/2018, 214-219.

-  Lê Minh Tuấn, Đỗ Văn Mạnh, Trương Thị Hòa, Lê Xuân Thanh Thảo, Nguyễn Tuấn Minh, Trần Thị Liên, Vũ Đình Ngọ, Đỗ Tuấn Anh. Nghiên cứu tiền xử lý bùn bằng sóng siêu âm hỗ trợ phân hủy yếm khí thu hồi sinh học. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học (Journal of Analytical Sciences) ISSN - 0868 – 3224, Tập 23, Số 3, 159-165.

-  Phan Quang Thăng, Nguyễn Thanh Thảo, Đào Thị Phượng, Đoàn Thị Liên, Vũ Hoàng Hoa. Phương pháp phân tích, đánh giá và sàng lọc chất ô nhiễm môi trường có khả năng gây đột biến gen: Thử nghiệm trên khí thải động cơ. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học ISSN 0868-3224, Tập 23, Số 2/2018, 118-124.

-  Hoàng Hải Linh, Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thanh Thảo. Xử lý phenol trong nước thải luyện cốc bằng ôzn hóa kết hợp với đá ong biến tính. Tạp chí Phân tích Hóa, Lý và Sinh học ISSN 0868-3224, Tập 23, Số 4/2018, 295-304.