Phòng Quản lý tổng hợp

Giới thiệu chung

NHIỆM VỤ CHÍNH

Giúp Lãnh đạo Viện quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tổ chức-hành chính, đào tạo, hợp tác quốc tế, kế toán tài chính, quản trị.

KẾT QUẢ NỔI BẬT

Chuẩn hóa các quy trình quản lý, đảm bảo thực hiện thành công chương trình quản lý chất lượng Viện Công nghệ môi trường theo TCVN ISO 9001:2008;        

Đơn vị xuất sắc 10 năm liền (2002-2012) của Viện Công nghệ môi trường và ba lần được Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam khen thưởng.

Tin tức hoạt động

Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm... 13/02/2015
Ngày 12/2/2015, Viện Công nghệ môi trường đã trao quyết trao Quyết định bổ...
Tiềm lực 15/01/2015
Từ khi thành lập phòng đã có 09 cán bộ được chuyển từ một số...

Kết quả đạt được

Đề tài nghiên cứu phục vụ chuyên môn, n... 10/01/2015
Để nâng cao công tác nghiệp vụ chuyên môn và thực hiện tốt các nhiệm...