Thống kê truy cập
4027101
Đang trực tuyến: 197
Trong tháng: 46960
Tổng số: 4027101

Phòng Quản lý tổng hợp

Giới thiệu

Phòng Quản lý tổng hợp được thành lập theo Quyết định số 393/2003/QĐ-KHCNVN ngày 07/4/2003 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

1. Chức năng, nhiệm vụ

Giúp Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tổ chức – cán bộ, đào tạo, hợp tác quốc tế, kế toán tài chính, quản trị và thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác do Viện trưởng giao.

2. Nhân sự

Hiện nay, phòng có 17 cán bộ, trong đó 02 Tiến sỹ, 06 Thạc sỹ, 04 cử nhân & kỹ sư và 06 Trung học với các chuyên ngành như: Luật, Môi trường, Kế toán, Hành chính, Văn thư lưu trữ ….

 

 

Lãnh đạo phòng

Cán bộ phòng

Trưởng phòng:

TS. Nguyễn Trần Điện

Chuyên môn: Quản lý nhà nước và pháp luật

Điện thoại: 024.37569137

Email: dieniet2002@yahoo.com                ntdien@ietvn.vn

1. TS. Nguyễn Trần Điện

2. ThS. Bùi Thị Vân Linh

3. TS. Dương Thị Hạnh

4. CN. Nguyễn Thị Duyên Hải

5. CN. Lê Thị Thục Oanh

6. ThS. Hoàng Thị Nga

7. ThS. Nguyễn Bích Hằng

8. CN. Ngô Thị Anh

9. ThS. Vũ Lê Minh

10. ThS. Võ Quỳnh Vinh

11. ThS. Phùng Linh Phương

12.  Nguyễn Anh Dũng

13. Bùi Thị Huệ

14. Nguyễn Văn Thái

15. Nguyễn Bá Chinh

16. Đặng Hữu Thanh

17. Nguyễn Thị Hằng

 

 

 

 

 

Phó trưởng phòng:

ThS. Bùi Thị Vân Linh

Chuyên môn: Kế toán

Điện thoại: 024.37910364

Email: vanlinh@yahoo.com

 

 

 

Phó trưởng phòng:

TS. Dương Thị Hạnh

Chuyên môn: Hóa môi trường

Điện thoại: 024.32121321

Email: dthanh@gmail.com 

3. Kết quả nổi bật

- Chuẩn hóa các quy trình quản lý, đảm bảo thực hiện thành công chương trình quản lý chất lượng Viện Công nghệ môi trường theo TCVN ISO 9001:2015;         

- Đơn vị xuất sắc 10 năm liền (2002-2012) của Viện Công nghệ môi trường và ba lần được Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam khen thưởng. 

Các đề tài đã thực hiện:

   - Năm 2003, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Bước đầu xây dựng thông tin về Luật Bảo vệ môi trường phục vụ công tác quản lý và triển khai ứng dụng của Viện Công nghệ môi trường”.

   - Năm 2004, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “ Nâng cao năng lực về quản lý hành chính của phòng quản lý tổng hợp - Viện Công nghệ môi trường”.

   - Năm 2005, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Nghiên cứu ứng dựng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000:2000 vào công tác văn thư lưu trữ tại Viện Công nghệ môi trường”.

   - Năm 2006, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Nâng cao vai trò quản lý của phòng Quản lý tổng hợp đối với hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Công nghệ môi trường”. 

   - Năm 2007, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Hoàn thiện Đề án Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Viện Công nghệ môi trường theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP”.

   - Năm 2008, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Xây dựng đề án thành lập Trung tâm công nghệ môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Viện Công nghệ môi trường”

4. Khen thưởng:

   - Bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc" của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm ….

   - Bằng khen "Tổ Công đoàn xuất sắc" của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm …..;

   - Giấy khen "Tập thể lao động xuất sắc"  của Viện Công nghệ môi trường năm 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.