Thống kê truy cập
4026943
Đang trực tuyến: 243
Trong tháng: 46802
Tổng số: 4026943

Phòng Quản lý tổng hợp

Kết quả đạt được

Đề tài nghiên cứu phục vụ chuyên môn, nghiệp vụ

Để nâng cao công tác nghiệp vụ chuyên môn và thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, Phòng Quản lý tổng hợp đã nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Phòng. Cụ thể là:

Năm 2003, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở :“Bước đầu xây dựng thông tin về Luật Bảo vệ môi trường phục vụ công tác quản lý và triển khai ứng dụng của Viện Công nghệ môi trường”, Chủ nhiệm đề tài : ThS. Nguyễn Trần Điện

Năm 2004, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở : “ Nâng cao năng lực về quản lý hành chính của phòng quản lý tổng hợp - Viện Công nghệ môi trường”, Chủ nhiệm đề tài : ThS. Nguyễn Trần Điện

Năm 2005, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở : “Nghiên cứu ứng dựng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000:2000 vào công tác văn thư lưu trữ tại Viện Công nghệ môi trường”, Chủ nhiệm đề tài : CN. Đỗ Thị Lâm Thanh

Năm 2006, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở : “Nâng cao vai trò quản lý của phòng Quản lý tổng hợp đối với hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Công nghệ môi trường”, Chủ nhiệm đề tài : CN. Chu Thị Phương Chi

Năm 2007, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Hoàn thiện Đề án Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Viện Công nghệ môi trường theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP”, Chủ nhiệm đề tài : ThS. Nguyễn Trần Điện

Năm 2008, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở :“Xây dựng đề án thành lập Trung tâm công nghệ môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Viện Công nghệ môi trường”, Chủ nhiệm đề tài : ThS. Nguyễn Trần Điện

Năm 2008, Nhiệm vụ thuộc dự án JICA : “Xây dựng quy chế quản lý hành chính nội bộ giữa trụ sở chính và các chi nhán trực thuộc Viện Công nghệ môi trường”, Chủ nhiệm đề tài : ThS. Nguyễn Trần Điện

Năm 2009, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở “Xây dựng quy chế tạm thời về lập dự toán và thanh quyết toán đề tại, hợp đồng và dự án”, Chủ nhiệm đề tài : CN.Bùi Thị Vân Linh

Các đề tài đã được nghiệm thu và được áp dụng tại Viện Công nghệ môi trường

 

Các bài viết khác