Thống kê truy cập
4027131
Đang trực tuyến: 160
Trong tháng: 46990
Tổng số: 4027131

Phòng Quản lý tổng hợp

Tin đơn vị

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng Quản lý tổng hợp có chức năng giúp Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường quản lý và tổ chức thực hiện công tác kế hoạch, tổ chức - cán bộ, đào tạo, hợp tác quốc tế, kế toán tài chính, quản trị và thực hiện một số nhiệm vụ công tác khác do Viện trưởng giao (Theo Quyết định số 393/2003/QĐ-KHCNVN ngày 07/4/2003 của Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Trên cơ sở chức năng, Phòng Quản lý tổng hợp đã chia làm 3 tổ và nhiệm vụ cụ thể như sau:  

1. Tổ Kế hoạch, Tổ chức - hành chính, đào tạo, quản lý khoa học, hợp tác quốc tế và trang Web:

- Lập kế hoạch và tổng hợp báo cáo hoạt động của các đơn vị trong Viện. 

- Báo cáo sơ kết, tổng kết của Viện.  

- Tổ chức cán bộ: Tuyển dụng hợp đồng và biên chế;  tăng lương, thuyên chuyển công tác; Thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế liên quan đến cá bộ, viên chức); Bổ nhiệm miễn nhiệm cán bộ, viên chưc; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức.  

- Thành lập các đơn vị trực thuộc Viện.  

- Công tác hành chính, văn thư lưu trữ.  

- Đào tạo: Tổ chức tuyển sinh Tiến sĩ; Phối hợp với các trường đại học đạo tạo Thạc sĩ; Quản lý hồ sơ ngắn hạn và dài hạn; Tổ chức và phối hợp với các đơn vị nghiên cứu đào tạo các khoá học ngắn hạn. 

- Hợp tác quốc tế: Theo dõ dự án hợp tác quốc tế; làm các thủ tục cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài, đón tiễn khách nước ngoài, hội nghị quốc tế…  

- Quản lý khoa học : Hỗ trợ các chủ nhiệm đề tài các thủ tục nghiệm thu đề tài các; Quản lý hồ sơ khoa học của toàn Viện; Thống kê theo dõi các hoạt động khoa học, các đề tài nghiên cứu, các hoạt động của các bộ phận, các lĩnh vực của Viện.

- Quản lý trang Web của Viện.   

- Tham mưu nghiệp vụ cho Lãnh đạo viện. 

 Các thành viên của T
 2. Tổ Quản trị, ứng dụng triển khai công nghệ, an ninh quốc phòng và dân quân tự vệ 

- Quản trị : Theo dõi việc thực hiện công tác ATLĐ-PCCC; Đề xuất trang bị và quản lý các thiết bị, công cụ vật tư PCCC, ATLĐ; Quản lý, điều phối, sửa chữa xe của Viện; Vệ sinh của Viện; Sửa chữa cơ quan; Quán lý tài sản… 

- Triển khai, ứng dụng: Theo dõ đôn đốc kiểm tra việc thực hiện triển khai ứng dụng; Thống kê và lưu giữ các kết quả triển khai ứng dụng toàn Viện

- An ninh quốc phòng, dân quân tự vệ, trật tự trị an: Tổ chức và quản lý công tác bảo vệ trật tự, bao gồm xây dựng các kế hoạch biện pháp, nội quy thực hiện các quy định về bảo vệ tài sản, bảo vệ trật tự an toàn của Viện; Tổ chức kiểm tra hướng dẫn công tác bảo vệ cho các đơn vị trực thuộc, Bảo vệ cơ quan trong và ngoài giờ hành chính; dân quân tự vệ.   

- Tham mưu nghiệp vụ cho Lãnh đạo viện.

Các thành viên của Tổ
Các thành viên của T

 3. Tổ kế toán:

- Hướng dẫn và theo các đơn vị trực thuộc thực hiện các chế độ kế toán, quyết toán theo quy định của Nhà nước.  

- Kiểm tra chứng từ tạm ứng, thanh toán của đề tài, dự án, hợp đồng theo đúng đề cương, dự toán và theo quy định của Nhà nước.  

- Mở sổ kế toán, tổng hợp để lập báo cáo quyết toán.  

- Viết hoá đơn, lập kê khai và quyết toán thuế.  

- Làm lương, độc hại, chế độ BHXH cho CBCNV.  

- Theo dõi TSCĐ, thực hiện chế độc khấu hao tài sản.  

- Thủ quỹ.   

- Tham mưu nghiệp vụ cho Lãnh đạo viện.  

- Lập kế hoạch và tổng hợp báo cáo hoạt động của các đơn vị trong Viện.

 

     Các thành viên của T

Các bài viết khác