Thống kê truy cập
4027118
Đang trực tuyến: 172
Trong tháng: 46977
Tổng số: 4027118

Phòng Quản lý tổng hợp

Tin đơn vị

Tiềm lực

Từ khi thành lập phòng đã có 09 cán bộ được chuyển từ một số đơn vị trong và ngoài Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hiện nay, phòng có 16 cán bộ, trong đó 01 TS, 02 ThS, 04 ĐH, 01 CĐ, 08 Trung học với các chuyên ngành như : Luật, Môi trường, Kế toán, Hành chính, Văn thư lưu trữ ….

Nhân sự:  

Từ khi thành lập phòng đã có 09 cán bộ được chuyển từ một số đơn vị trong và ngoài Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Hiện nay, phòng có 16 cán bộ, trong đó 01 TS, 02 ThS, 04 ĐH, 01 CĐ, 08 Trung học với các chuyên ngành như : Luật, Môi trường, Kế toán, Hành chính, Văn thư lưu trữ ….  

Chủ trì các đề tài:

- Năm 2003, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Bước đầu xây dựng thông tin về Luật Bảo vệ môi trường phục vụ công tác quản lý và triển khai ứng dụng của Viện Công nghệ môi trường”. 

- Năm 2004, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “ Nâng cao năng lực về quản lý hành chính của phòng quản lý tổng hợp - Viện Công nghệ môi trường”.  

- Năm 2005, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Nghiên cứu ứng dựng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000:2000 vào công tác văn thư lưu trữ tại Viện Công nghệ môi trường”.

- Năm 2006, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Nâng cao vai trò quản lý của phòng Quản lý tổng hợp đối với hoạt động hợp tác quốc tế của Viện Công nghệ môi trường”.  

- Năm 2007, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Hoàn thiện Đề án Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Viện Công nghệ môi trường theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP”.  

- Năm 2008, đề tài nghiên cứu cấp cơ sở: “Xây dựng đề án thành lập Trung tâm công nghệ môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Viện Công nghệ môi trường”  

Thành tích khen thưởng: 

- Bằng khen "Tập thể lao động xuất sắc" của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) năm ….  ;

- "Tập thể lao động xuất sắc" của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2014

- Bằng khen "Tổ Công đoàn xuất sắc" của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm …..;   

- Giấy khen "Tập thể lao động xuất sắc"  của Viện Công nghệ môi trường năm từ 2003 đến 2014