Thống kê truy cập
4792594
Đang trực tuyến: 210
Trong tháng: 94475
Tổng số: 4792594
Phòng Quy hoạch môi trường

Giới thiệu chung

NHIỆM VỤ CHÍNH

Nghiên cứu xây dựng các mô hình mô phỏng, dự báo chất lượng nước mặt, nước duới đất và nước biển ven bờ;

Áp dụng các phần mềm tính toán chất lượng môi trường vào thực tế;

Điều tra, khảo sát, đánh giá chất lượng môi trường và đánh giá tác động môi trường;

Tư vấn xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về môi trường,QLTH lưu vực sông và vùng ven biển.

KẾT QUẢ NỔI BẬT

Tư vấn trong lĩnh vực QLMT (Xây dựng chiến lược BVMT; Chiến lược KSON; Hướng dẫn kỹ thuật KSON;…

Tư vấn lập báo cáo ĐTM cho các dự án phát triển và ĐTM chiến lược

Ứng dụng các phần mềm chuyên dụng trong QHMT và ĐTM (nước, đất, không khí)

Ứng dụng mô hình toán trong Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước (Quản lý LVS và vùng ven biển; Quản lý vận hành hệ thống hồ chứa đa mục tiêu, xấy dựng các quy trình vận hành hồ chứa; đánh giá chất lượng nước, đánh giá độ nhạy cảm và rủi ro môi trường, phân vùng sử dụng tài nguyên môi trường)

Thiết kế hệ thống monitoring CLMT (đất, nước, không khí)

Tin tức hoạt động

Kết quả đạt được

Triển khai ứng dụng
Các hợp đồng triển khai ứng dụng của phòng Quy hoạch môi trường từ năm...
Các đề tài nghiên cứu khoa học
Phòng Quy hoạch môi trường có các đề tài nghiên cứu sau:
Các bài báo đã được đăng
Phòng Quy hoạch môi trường có các bài báo được đăng trên các tạp chí...