Thống kê truy cập
3300837
Đang trực tuyến: 27
Trong tháng: 6476
Tổng số: 3300837

Trung tâm Công nghệ môi trường tại TP Hồ Chí Minh

Kết quả đạt được

Các bài báo đã được đăng

Trung tâm Công nghệ môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh có các bài báo được đăng gồm:

A.   Đăng trên tạp chí nước ngoài

Năm 2014:

1.   Do Vu Hoang Anh, Bui Quang Minh, Pham Hong Nhat. Environmental Risks of Some Non-steroidal Anti-inflammatory Drugs (NSAIDs) in Surface water in Ho Chi Minh City, Vietnam. 3rd World Conference on Applied Sciences, Engineering and Technology, 724-727, 2014

2.   Đỗ Vũ Hoàng Anh, Bùi Quang Minh, Nguyễn Duy Linh, Phạm Hồng Nhật. Detemination of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs (Nsaids) in Surface Water at Ho Chi Minh city. Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ. 7-12. 2014

Năm 2013:

Năm 2012:

Trước 2012:

1.  Nguyễn Duy Linh, Võ Thuý Vi, Bùi Quang Cư, Nguyễn Quang Trung, Bùi Quang Minh, Nguyễn Lê Kim Phụng. Comparison of analytical efficiency in measurement of polybrominated diphenyl ethers by GC-MS using different DB-5MS columns. The 2nd analytical Vietnam Coference, 2011

2.   Nguyễn Duy Linh, Nguyen Lê Kim Phụng, Shirane Yoshiharu, Nguyen Quang Trung, Bùi Quang Minh, Võ Thuý Vi. Polynuclear aromatic hydrocarbons (PAHs) in bottom sediment of Sai Gon River and the canals in Ho Chi Minh City, Vietnam. The 20th Symposium on Environmental Chemistry Programs and Short Abstracts. 2011 

B.   Đăng trên tạp chí trong nước

Năm 2014:

1.   Pham Hong Nhat, Bui Quang Minh, Do Vu Hoang Anh, Hoang Nu Dieu Linh. Environmental risks of some non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in surface water in Ho Chi Minh City. (Journal of Science and Technology 52, 3A, 147-153, 2014

2.  Do Vu Hoang Anh, Bui Quang Minh, Nguyen Duy Linh, Pham Hong Nhat. Determination of  non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in surface water at Ho Chi Minh City. (Journal of Natural Sciences and Technology 30, 1, 7-12, 2014

Năm 2013:

Năm 2012:

Trước 2012:

C.   Đăng trên tuyển tập Hội thảo/Hội nghị khoa học trong nước

Năm 2014:

Năm 2013:

Năm 2012:

Trước 2012:

D.   Đăng trên tuyển tập Hội thảo/Hội nghị khoa học quốc tế

Năm 2014:

Năm 2013:

Năm 2012:

Trước 2012: