Thống kê truy cập
3300910
Đang trực tuyến: 55
Trong tháng: 6548
Tổng số: 3300910

Trung tâm Công nghệ môi trường tại TP Hồ Chí Minh

Kết quả đạt được

Các đề tài nghiên cứu khoa học

 Trung tâm Công nghệ môi trường tại TP Hồ Chí Minh hiện có 1 đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 5 đề tài chọn lọc cấp cơ sở.

 I. Đề tài nghiên cứu độc lập cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

1. Tên Đề tài: Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ dễ bay hơi (VOCs) trong không khí tại khu vực thành phố bằng dụng cụ lấy mẫu khuếch tán thụ động.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Trung

Thời gian thực hiện: Từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2011.

II. Đề tài nghiên cứu chọn lọc cấp cơ sở

1. Tên Đề tài: Sử dụng máy AAS Shimadzu 6800 khảo sát ô nhiễm kim loại nặng Pb, Hg, Cd, As, Cr trong nưóc kênh rạch Thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ nhiệm: TS. Bùi Quang Minh

Thời gian thực hiện: Năm 2007.

2. Tên Đề tài: Triển khai ứng dụng thiết bị GC/MS để phân tích PAHs trong bùn đáy

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Trung

Thời gian thực hiện: Từ tháng 2/2009 đến  tháng 2/2010.

3. Tên Đề tài: Đánh giá sự tồn lưu các hợp chất EDCs trong bùn đáy tại lưu vực sông Sài Gòn.

Chủ nhiệm: TS. Bùi Quang Minh

Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2010 đến tháng 12/2010.

4. Tên Đề tài: Nghiên cứu bước đầu tìm điều kiện tối ưu xác định PBDEs (Polybrominated difenyl ether) chuẩn bằng thiết bị GC/MS.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Trung

Thời gian thực hiện: Từ tháng 02/2010 đến tháng 12/2010.

5. Tên Đề tài: Đánh giá mức độ ô nhiễm trong nước thải tại lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé – Kênh Đôi – Kênh Tẻ.

Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Trung

Thời gian thực hiện: Từ tháng 8/2010 đến tháng 12/2010.