Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Môi trường

Giới thiệu chung

NHIỆM VỤ CHÍNH

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của chất thải lên môi trường;

Xây dựng các giải pháp quy hoạch, giải pháp công nghệ nhằm cải thiện môi trường;

Nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực công nghệ môi trường và quản lý môi trường;

Triển khai các dịch vụ tư vấn, điều tra khảo sát, phân tích, đánh giá chất lượng môi trường, đánh giá tác động môi trường, lập dự án, thẩm định thiết bị, chuyển giao công nghệ.

Đào tạo và thực hiện các dự án trong và ngoài nước về quan trắc, phân tích và xử lý môi trường.

KẾT QUẢ NỔI BẬT

Ứng dụng kỹ thuật màng sinh học và công nghệ tổng hợp trong xử lý nước thải giàu hữu cơ, dinh dưỡng;

Triển khai các kỹ thuật mới trong quan trắc, phân tích hợp chất hữu cơ khó phân hủy và xử lý ô nhiễm do hóa chất bảo vệ thực vật;

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ TN&MT phục vụ qui hoạch tổng thể mạng lưới QTMT Quốc gia; xây dựng chiến lược, quy hoạch về bảo vệ tài nguyên, môi trường; thực hiện ĐTM và đào tạo về quan trắc, phân tích môi trường; 

Thiết kế kỹ thuật xây dựng phòng phân tích chuyên ngành cho nhiều cơ sở của Bộ TN&MT và các địa phương;

Tin tức hoạt động

Kết quả đạt được