Ban lãnh đạo

 

 

 

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN QUA CÁC THỜI KỲ

* Nhiệm kỳ 2002 - 2008: Viện trưởng: TS. Nguyễn Thế Đồng; Phó viện trưởng: TS. Nguyễn Hoài Châu,

   GS.TS. Đặng Đình Kim, PGS.TS. Nguyễn Hồng Khánh.

* Nhiệm kỳ 2009 - 2013: Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu; Phó viện trưởng: GS.TS. Đặng Đình Kim

   (đến 31/10/2009), TS. Nguyễn Thị Huệ, TS. Nguyễn Minh Sơn, TS. Trịnh Văn Tuyên.

* Nhiệm kỳ 2014 - 8/2015: Viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Hoài Châu; Phó viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Thị Huệ,

   PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên, ThS. CVC. Nguyễn Trần Điện.

 * Nhiệm kỳ 2015 - hiện nay: Viện trưởng: PGS.TS. Trịnh Văn Tuyên; Phó viện trưởng: PGS. TS. Nguyễn Thị Huệ,

  TS. Nguyễn Trần Điện, TS. Đỗ Văn Mạnh.