Hội đồng khoa học

* Chức năng, nhiệm vụ: Hội đồng khoa học Viện Công nghệ môi trường có chức năng tư vấn cho Viện trưởng về phương hướng, chiến lược khoa học, xét duyệt đề cương các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình hợp tác quốc tế, đào tạo cán bộ. Hội đồng khoa học Viện được tổ chức và hoạt động theo Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học đơn vị nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Chủ tịch Viện ban hành. 

- Hội đồng khoa học Viện Công nghệ môi trường nhiệm kỳ 2017 - 2019 được thành lập theo Quyết định số 632/QĐ-VHL của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 2017. Hội đồng khoa học của Viện có 17 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 02 phó chủ tịch và 01 thư kí Hội đồng. Hội đồng khoa học Viện bao gồm các Giáo sư, Tiến sĩ đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học về môi trường.

Ban thường trực Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2017 - 2019:

 

I. Chủ tịch hội đồng

 

 

 

II. Phó Chủ tịch Hội đồng

 

 

 

III. Thư ký Hội đồng

 


 • TS. Dương Thị Hạnh

  TS. Dương Thị Hạnh 
  THƯ KÝ

  Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường

  Điện thoại: 0948022568

  Email:dthanh.iet@gmail.com

   

 

 

IV. Ủy viên Hội đồng

 

 • GS.TS. Đặng Đình Kim

  GS.TS. Đặng Đình Kim

  ỦY VIÊN

  Chuyên môn: Công nghệ sinh học môi trường

  Điện thoại: 04.37910365; 0913271679

  Email: ddkim@iet.ac.vn, dangkim.iet@gmail.com

  Xem trang


 • TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

  TS. Nguyễn Thị Thanh Hải

 • TS. Lê Thanh Sơn

  TS. Lê Thanh Sơn 

  Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường

  Điện thoại: 04.37917734, 0915968187

  Email: thanhson96.le@gmail.com

  Xem trang