Khoa học - Công nghệ

Thứ Năm, 25/07/2019 | 12:00 SA
Các Công trình công bố năm 2018

Tổng số 78 công trình công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế của Viện Công nghệ môi trường năm 2018, cụ thể như sau:

1.    - Số bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI: có 12 bài;  

2.    - Số bài báo trong tạp chí thuộc danh sách SCI-E: có 10 bài;

3.    - Số bài báo quốc tế trong tạp chí/proceedings không thuộc danh sách SCI nhưng có mã số quốc tế ISSN hoặc ISBN: có 09 bài

4.   - Số bài báo trên 12 tạp chí quốc gia do Viện KHCNVN xuất bản: có 12 bài;

 

5.    - Số bài báo trên các tạp chí/proceedings quốc gia do nhà xuất bản trong nước xuất bản và có số lưu chiểu (không kể bài trên 12 tạp chí do Viện KHCNVN xuất bản): có 35 bài.  

Chi tiết mời xem file đính kèm./.

Hoạt động của viện