Chuyên ngành và chương trình đào tạo 16/04/2018
CHUYÊN NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG MÃ SỐ: 9 52 03 20
Chuẩn đầu ra tiến sĩ 16/04/2018
Chuẩn đầu ra tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường.
Hoạt động của viện