Dự án

12/01/2015

IET - QLTH
Các đề tài, dự án hợp tác quốc tế năm 2014
Danh mục các đề tài, dự án hợp tác quốc tế năm 2014 của Viện Công nghệ môi trường:
29/12/2014

IET
Các đề tài, dự án Hợp tác quốc tể của Viện Công nghệ môi trường từ năm 2011 – 2016
Danh mục các đề tài, dự án Hợp tác quốc tể của Viện Công nghệ môi trường từ năm 2011 – 2016.
13/02/2012

IET
Đề tài hợp tác Nghị định thư
Viện Công nghệ môi trường đã thực hiện 5 đề tài thuộc hợp tác nghị định thư như sau:
13/02/2012

IET
Các viện trợ khác
Viện Công nghệ môi trường đã thực hiện các viện trợ hợp tác quốc tế khác như sau:
13/02/2012

IET
Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Viện Công nghệ môi trường đã thực hiện 4 Đề tài cấp Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam gồm các đề tài sau:
13/02/2012

IET
Dự án nhận viện trợ ODA
Viện Công nghệ môi trường đã thực hiện 3 Dự án nhận viện trợ ODA gồm các dự án  sau:
12
Hoạt động của viện