Giới thiệu

16/04/2018
Giới thiệu chung
Giới thiệu chung: Khoa Công nghệ môi trường trực thuộc Học viện Khoa học và Công nghệ, là đơn vị có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo chương trình thạc sĩ, tiến sĩ cho các cán bộ trong và ngoài Viện Hàn lâm KH&CNVN. Khoa là đầu mối...
15/04/2018
Cơ cấu tổ chức
 
Hoạt động của viện