Hợp đồng

06/01/2017
Hợp đồng kinh tế kỹ thuật năm 2016
Năm 2016 Viện Công nghệ môi trường đã triển khai được 451 hợp đồng với tổng giá trị là 80.735 triệu đồng.
08/01/2016
Hợp đồng kinh tế kỹ thuật năm 2015
Năm 2015 Viện Công nghệ môi trường đã triển khai được 584 hợp đồng với tổng giá trị là 52.403 triệu đồng.
15/01/2015

IET - QLTH
Hợp đồng kinh tế kỹ thuật năm 2014
Năm 2014 Viện Công nghệ môi trường đã triển khai được 570 hợp đồng với tổng giá trị là 46.437 triệu đồng.  
31/12/2014

IET - QLTH
Hợp đồng kinh tế kỹ thuật năm 2013
Năm 2013 Viện Công nghệ môi trường đã triển khai được 401 hợp đồng với tổng giá trị là 43.531 triệu đồng.  
30/12/2013

IET - QLTH
Hợp đồng kinh tế kỹ thuật năm 2012
Năm 2012 Viện Công nghệ môi trường đã triển khai được 258 hợp đồng với tổng giá trị là 34.410 triệu đồng.
31/12/2012

IET - QLTH
Hợp đồng kinh tế kỹ thuật năm 2011
Năm 2011 Viện Công nghệ môi trường đã triển khai được 192 hợp đồng với tổng giá trị là 23.080 triệu đồng.
12
Hoạt động của viện