Luận án tiến sĩ

05/09/2016
Thông tin tóm tắt của luận án "Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và...
Họ tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thanh Hải. Họ tên Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ, PGS.TS. Đỗ Quang Trung.
25/07/2015
Trích yếu Luận án Tiến sỹ của Nghiên cứu sinh Văn Hữu Tập
TRÍCH YẾU LUẬN ÁN TIẾN SĨ   Tên luận án: Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp bằng phương pháp Ozon hóa Họ tên nghiên cứu sinh: Văn Hữu Tập         Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường nước và nước...
25/07/2015
Trang thông tin về Luận án của Nghiên cứu sinh Văn Hữu Tập
TRANG THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN   Tên luận án: Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp bằng phương pháp Ozon hóa Chuyên ngành: Công nghệ Môi trường nước và nước thải          Mã số: 62.85.06.01 Họ ...
09/04/2015

IET - VSVMT
Trích yếu luận án Tiến sỹ của Nguyễn Thị Hòa
 1. TÓM TẮT MỞ ĐẦU   - Tác giả : Nguyễn Thị Hòa   - Tên luận án : “Nghiên cứu sử dụng bùn thải sinh học từ các trạm xử lý nước thải chế biến thực phẩm làm nguyên liệu nuôi cấy Bacillus thuringiensis sinh độc tố diệt trừ sâ...
16/01/2015

IET - QLTH
Bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ của NCS Văn Hữu Tập
Ngày 8/1/2015, Viện Công nghệ môi trường tổ chức bảo vệ cấp cơ sở luận án tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ môi trường nước và nước thải của NCS Văn Hữu Tập với đề tài: “Nghiên cứu xử lý nước rỉ rác bãi chôn lấp bằng phương pháp ozon...
13/01/2015

IET - QLTH
Trích yếu của luận án Tiến Sĩ
Nội dung bản trích yếu của luận án Tiến Sĩ phải đảm bảo:
12
Hoạt động của viện