Quan trắc môi trường

12/05/2017
Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Viện Công nghệ môi trường (cấp lần 2)
Viện Công nghệ môi trường được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường lần thứ 3 theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, Số hiệu VIMCERTS 079.
Hoạt động của viện