Sáng chế - Giải pháp

11/11/2016
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Quy trình xử lý hợp chất Nitơ và Photpho trong nước thải chăn nuôi lợn thu được từ...
Ngày 31/10/2016, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: "Quy trình xử lý hợp chất Nitơ và Photpho trong nước thải chăn nuôi lợn thu được từ quá trình xử lý vi sinh yếm khí bằng...
30/05/2016
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Nuôi vi tảo bằng khí CO2 được thu hồi từ khí thải đốt than
Ngày 09/5/2016, Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: "Nuôi vi tảo bằng khí CO2 được thu hồi từ khí thải đốt than" cho nhóm tác giả: Đặng Đình Kim, Bùi Thị Kim Anh, Trần Thị...
07/01/2016
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Phương pháp sản xuất dung dịch muối ăn hoạt hóa bằng điện hóa
Ngày 23/11/2015 Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: “Phương pháp sản xuất dung dịch muối ăn hoạt hóa bằng điện hóa’’ cho nhóm tác giả: Nguyễn Văn Hà, Nguyễn Hoài Châu.    
11/09/2015
Bằng độc quyền sáng chế: Vật liệu lọc bằng sứ xốp cố định Nano bạc dùng để lọc nước và phương pháp sản xuất vật...
Ngày 10/8/2015 Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã cấp bằng độc quyền sáng chế: “Vật liệu lọc bằng sứ xốp cố định Nano bạc dùng để lọc nước và phương pháp sản xuất vật liệu lọc này’’ cho nhóm tác giả: Trần Thị Ngọc...
07/09/2015
Bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: Phương pháp khử trùng nước bằng dung dịch Anolyt điều chế tại chỗ
Ngày 10/08/2015 Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học & Công nghệ đã cấp bằng độc quyền Giải pháp hữu ích: “Phương pháp khử trùng nước bằng dung dịch Anolyt điều chế tại chỗ’’ cho nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Hoài Châu thuộc Viện Công...
07/11/2013

IET - CNXL CTR&KT
Bằng độc quyền sáng chế: Tháp lọc sinh học nhỏ giọt thông khí tự nhiên, hệ thống và phương pháp xử lý nước thải sử...
Ngày 30/09/2013 Cục sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học Công nghệ đã cấp bằng độc quyền sáng chế: “Tháp lọc sinh học nhỏ giọt thông khí tự nhiên, hệ thống và phương pháp xử lý nước thải sử dụng phương pháp lọc này’’ cho nhóm tác giả: Trịnh...
12
Hoạt động của viện