Thống kê truy cập
4026989
Đang trực tuyến: 204
Trong tháng: 46848
Tổng số: 4026989

Tin tức nội bộ

Tăng cường thực hiện nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững đa dạng sinh học
Thứ Sáu, 27/05/2022 | 12:00 SA

Đa dạng sinh học là nguồn cung cấp các dịch vụ sinh thái, nguồn hàng hóa thiết yếu, nguồn sống của con người. Do đó để nâng cao hiểu biết và nhận thức của mỗi người dân về các vấn đề đa dạng sinh học, Liên Hợp quốc đã lấy ngày 22/5 hàng năm là ngày Quốc tế về đa dạng sinh học.

Để hưởng ứng ngày Quốc tế về đa dạng sinh học năm 2022, Viện Công nghệ môi trường khuyến khích các cán bộ của Viện thực hiện nhiệm vụ bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững đa dạng sinh học theo đúng qui định của Nhà nước như: Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Chính phủ về Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã và các văn bản, chỉ đạo điều hành liên quan. Có biện pháp kiểm soát sự tác động tới đa dạng sinh học trong hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất, mặt nước, phương thức canh tác, khai thác kém bền vững; sinh vật ngoại lai xâm hại và các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.