Thống kê truy cập
4394976
Đang trực tuyến: 32
Trong tháng: 22543
Tổng số: 4394976

Tin tức nội bộ

Viện Công nghệ môi trường tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thứ Hai, 11/05/2020 | 12:00 SA

Chiều ngày 08/5/2020, chi bộ Viện Công nghệ môi trường trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã trọng thể tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội được tiến hành với phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 

 

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN; đồng chí Vũ Đức Hoằng, Phó Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Viện Công nghệ môi trường.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Trịnh Văn Tuyên - Bí thư chi bộ, Viện trưởng Viện Công nghệ môi trường cho biết, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm KHCNVN và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nhiệm vụ của Đại hội là kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả đạt được và những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ tới; lựa chọn và bầu vào chi ủy chi bộ những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, chính trị tư tưởng, lối sống, năng lực công tác để xây dựng Chi bộ và lãnh đạo toàn Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ, Chi ủy và toàn thể Chi bộ đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ của Chi bộ và toàn đơn vị. Theo đó, phát huy những kết quả đã đạt, trước các yêu cầu phát triển thời kỳ mới gắn với sự phát triển của khoa học công nghệ trong thời đại 4.0, về tưởng Chi ủy Chi bộ Viện CNMT xác định phải kiên định với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng; tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với sự phát triển của cơ quan; tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực uy tín, ngang tầm nhiệm vụ để đưa Viện CNMT phát triển toàn diện và bền vững; củng cố và nâng cao niềm tin của quần chúng đối với Đảng. Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy phải gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Viện; sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học; xác định rõ quan hệ giữa tập thể lãnh đạo với cá nhân phụ trách; quyền hạn đi đôi với trách nhiệm và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và tổ chức có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ chính trị của Viện và nhiệm vụ cấp trên giao theo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên trong cơ quanHoàn thành tốt các đề tài, đề án các cấp do Nhà nước, Viện Hàn lâm KHCNVN, các bộ ban ngành, địa phương giao cho. Chủ động xây dựng các đề xuất đề tài, nhiệm vụ KHCN các cấp theo các hướng nghiên cứu truyền thống và thế mạnh của Viện CNMT trong các Chương trình KHCN cấp Quốc gia, độc lập Nhà nước, nhiệm vụ Hợp tác quốc tế theo Nghị định thư, cấp Viện HL và các bộ ngành, địa phương trong cả nước. Đẩy mạnh hoạt động ứng dụng triển khai, thương mại hóa các sản phẩm khoa học công nghệ của Viện. Tích cực phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để nhanh chóng đưa kết quả nghiên cứu khoa học vào phục vụ cuộc sống. Đẩy mạnh công tác xuất bản và công bố khoa học, đặc biệt chú trọng đẩy mạnh công bố quốc tế trên tạp chí thuộc danh mục SCI, SCI-E. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức KHCN của nước ngoài mà Viện đã hợp tác lâu năm.Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tăng cường các dự án nghiên cứu chung. Tích cực tìm kiếm các nguồn kinh phí đầu tư cho các dự án lớn, trung hạn của Viện. Tăng cường tiềm lực cán bộ và trang thiết bị nhằm phục vụ có hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu, triển khai ứng dụng và công tác đào tạo của Viện.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường thông qua việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt kịp thời, triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW, của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Nghị quyết của Đảng ủy Viện Hàn lâm; nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức. Lãnh đạo thực hiện việc bồi dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, đảng viên.

Công tác xây dựng chi bộ được tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ cương, kỷ luật đảng. Cấp ủy chủ động thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ, công tâm, khách quan và đúng nguyên tắc. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Tăng cường hiệu quả các buổi sinh hoạt Đảng của Chi bộ hàng tháng; tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với toàn Viện thông qua việc ban hành các Nghị quyết và hoạt động thực tiễn của Chi ủy, đảng viên. Tổ chức tốt việc đánh giá, phân loại chất lượng Đảng viên hàng năm; kịp thời biểu dương khen thưởng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đấu tranh phê bình đối với đảng viên chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, coi trọng chất lượng; tập trung phát triển Đảng trong Đoàn viên thanh niên, cán bộ, viên chức.

Công tác lãnh đạo quần thể, quần chúng được tăng cường dưới sự lãnh đạo của Chi bộ đối với Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Viện thông qua cơ chế lãnh đạo, phối hợp hoạt động nhằm nêu cao vai trò của mỗi tổ chức và tăng cường sức mạnh của toàn đơn vị. Quan tâm hơn nữa và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng theo chức năng, nhiệm vụ do Điều lệ quy định. Phấn đấu hằng năm công đoàn, chi đoàn giữ vững danh hiệu vững mạnh.

Với quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên, chi bộ Viện Công nghệ môi trường sẽ tiếp tục phát huy thành tích, khắc phục khuyết điểm, đoàn kết, thống nhất, nhất định sẽ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 , Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Một số hình ảnh tại đại hội:

 

Toàn cảnh Đại hội Chi bộ Viện Công nghê môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

  Đồng chí Trịnh Văn Tuyên, Bí thư Chi bộ Viện Công nghệ môi trường phát biểu khai mạc đại hội

 

Đồng chí Nguyễn Quang Liêm, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm KHCNVN phát biểu tại đại hội 

 

Chi bộ Viện CNMT bỏ phiếu bầu ban chấp hành 

 

Ban Chấp hành Đảng bộ cơ sở Viện Công nghệ môi trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt 

 

 

Chi bộ Viện Công nghệ môi trường chụp ảnh lưu niệm